www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Streszczenie

Streszczenie

Okrzemki są to organizmy zaliczane do glonów, u których podobnie jak u roślin wyższych zachodzi cykl ksantofilowy, a szczególnie jeden z jego rodzajów, tj. cykl diadinoksantynowy. Biorą w nim udział dwa barwniki – diadinoksantyna (Ddx) i diatoksantyna (Dtx).

Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest izolacja i oczyszczanie barwników cyklu diadinoksantynowego oraz zbadanie ich wpływu na dynamikę molekularną błon modelowych.

W ramach pracy przeprowadzono badania mające na celu optymalizację warunków hodowli okrzemek P. tricornutum. polegającą na doborze temperatury, intensywności światła, składu pożywki oraz czasu po jakim je wirowano. Pozyskane z osadów barwniki izolowano wykorzystując wysokosprawną chromatografię cienkowarstwową (HPTLC). Rozdział wykonywano na płytkach TLC z odwróconą fazą. Niezależnie od warunków prowadzenia hodowli pozyskiwano czystą Dtx. Z hodowli wzrastających w temperaturze 15 – 23 ±1⁰C i wirowanych po upływie 7 – 10 dni otrzymywano zanieczyszczoną Ddx. W przypadku osadów pozyskanych z hodowli przechowywanych w temperaturze 12 – 15⁰C i wirowanych po 5 dniach uzyskiwano czystą Ddx.

Kolejnym krokiem była próba oczyszczenia zanieczyszczonej Ddx z wykorzystaniem trzech mieszanin ekstrakcyjnych oraz różnych rodzajów płytek TLC. Badania wstępne pozwoliły na oczyszczenie Ddx, stosując jako mieszaninę ekstrakcyjną 60% aceton oraz płytki TLC z żelem krzemionkowym, 60 F254.

Ostatnim etapem było wykonanie badań wstępnych, których celem było określenie wpływu pozyskanych barwników na dynamikę molekularną błon modelowych. W tym celu wykorzystano spektrometrię elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). Dla liposomów z wbudowanym znacznikiem spinowym SASL-5 wstępnie stwierdzono brak wpływu Ddx i Dtx na dynamikę molekularną błony w obszarze hydrofilowym. W przypadku, gdy w błonę wbudowany był znacznik SASL-16, zaobserwowano jej usztywnienie pod wpływem Dtx. Ze względu na pojawiające się w trakcie badań problemy z wbudowaniem znacznika SASL-16 oraz ograniczenia czasowe, nie można było jednoznacznie określić wpływu Ddx na dynamikę molekularną błony.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.