www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Podsumowanie

Podsumowanie

W niniejszej pracy przedstawiono opracowaną metodę izolacji i oczyszczania barwników cyklu diadinoksantynowego. Zaprezentowano też wstępne badania dotyczące wpływu pozyskanych barwników na dynamikę molekularną błon modelowych.

W pierwszej kolejności dopracowano metodę hodowli okrzemek P. tricornutum obejmującą sposób przeszczepiania hodowli, warunki i czas jej prowadzenia oraz sposób zbierania komórek. W przypadku części hodowli przeprowadzono pomiar gęstości optycznej.

Wykorzystując sonikację ultradźwiękami i HPTLC wyizolowano i oczyszczono barwniki Ddx, Dtx oraz Fx i określono ich czystość. Dla osadów, z których pozyskiwano czyste barwniki wyznaczono zawartość Chla.

Podjęto próbę oczyszczenia Ddx pozyskanej z hodowli prowadzonych w temperaturach 15⁰C, 20⁰C, 23 ± 1⁰C, przy intensywnościach światła w zakresie 59 – 219 μmol∙m-2∙s-1, pozbawionych Na2SiO3∙9H2O, z których osady zbierane były po upływie 7 – 10 dni. W tym celu dobrano odpowiednią mieszaninę ekstrakcyjną oraz rodzaj płytki TLC.

Dokonano również wstępnych badań, których celem było określenie wpływu barwników cyklu diadinoksantynowego na dynamikę molekularną błon modelowych. Sporządzono liposomy z wykorzystaniem lecytyny jaja kurzego, znaczników spinowych SASL-5 i SASL-16 oraz wyizolowanych barwników (Ddx, Dtx). Następnie poddano je badaniom z wykorzystaniem spektrometrii EPR.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.