www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Wnioski

Wnioski

W celu otrzymania czystej Ddx należy korzystać z hodowli prowadzonej w T = 12⁰C (±Na2SiO3∙9H2O) i 15⁰C (+Na2SiO3∙9H2O), wirowanej po pięciu dniach oraz zastosować solwent (metanol:woda:amoniak; 9:1:0,12 (v:v:v)) i płytkę TLC z odwróconą fazą.

Stopień czystości izolowanej Ddx jest silnie zależny od warunków hodowli (w zakresie temperatur 12 – 23 ±1ºC im wyższa temperatura tym wyższy stopień degradacji Ddx).

W celu pozyskiwania czystej Dtx hodowle należy naświetlić światłem o intensywności 1200 – 1300 μmol∙m-2∙s-1, następnie zwirować i postępować tak jak w przypadku izolacji Ddx.

Testowane warunki hodowli nie wpływają na stabilność Dtx.

60 % aceton jest właściwą mieszaniną ekstrakcyjną do doczyszczania Ddx, zdegradowanej w wyniku zastosowania niezoptymalizowanych warunków hodowli.

Płytka TLC z żelem krzemionkowym 60 F254 jest odpowiednia do przeprowadzania procesu oczyszczania Ddx.

Badania wstępne wykazały, że barwniki cyklu diadinoksantynowego nie wpływają na dynamikę molekularną błon modelowych w obszarze hydrofilowym.

Badania wstępne wykazały, że Dtx wbudowana w błony ze znacznikiem SASL-16 wpływa na dynamikę molekularną błon modelowych, usztywniając ją.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.