www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » spis treści

Izolacja i oczyszczanie barwników cyklu diadinoksantynowego i ich wpływ na dynamikę molekularną błon modelowych1. Streszczenie2. Wprowadzenie3. Ogólna charakterystyka okrzemek

 3.1. Pochodzenie okrzemek

 3.2. Budowa okrzemek

 3.3. Występowanie okrzemek i ich znaczenie ekologiczne4. Cykl ksantofilowy

 4.1. Rodzaje cykli ksantofilowych oraz ich występowanie5. Porównanie aparatów fotosyntetycznych roślin wyższych i okrzemek

 5.1. Barwniki fotosyntetyczne

 5.2. Budowa fotoukładów i ich anten energetycznych roślin wyższych

 5.3. Budowa okrzemkowych fotoukładów i ich anten energetycznych

 5.4. Skład lipidowy6. Dynamika molekularna błon

 6.1. Błony modelowe. Liposomy7. Cel pracy8. Materiały i metody doświadczalne

 8.1. Aparatura

 8.2. Odczynniki

 8.3. Metodyka badań9. Wyniki i dyskusja

 9.1. Wpływ warunków hodowli na rozdział i stopień czystości barwników cyklu diadinoksantynowego okrzemek P. tricornutum

 9.2. Wpływ barwników cyklu diadinoksantynowego na dynamikę molekularną błon modelowych10. Podsumowanie11. Wnioski12. Wykaz skrótów i oznaczeń13. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.