www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Wyniki i dyskusja » Wpływ barwników cyklu diadinoksantynowego na dynamikę molekularną błon modelowych

Wpływ barwników cyklu diadinoksantynowego na dynamikę molekularną błon modelowych

Przeprowadzono wstępne badania, mające na celu sprawdzenie wpływu Ddx i Dtx na dynamikę molekularną błon modelowych. Utworzone liposomy (rozdz. 7.3.4.) poddano analizie techniką EPR.

W celu określenia stopnia uporządkowania utworzonych błon, z otrzymanych widm odczytano odpowiednie parametry (A||, A), następnie wykorzystując je do obliczeń:

S = 0,5407 ∙ (A|| - A)/ ao

ao= (A|| - 2A)/3

gdzie: A|| - odległość między zewnętrznymi maksimami rozszczepienia nadsubtelnego

2A - odległość między wewnętrznymi maksimami rozszczepienia nadsubtelnego

ao – związek między stałymi rozszczepienia izotropowego dla cząsteczek nitroksydów w błonie

S – stopień uporządkowania.

Analizowano sygnały EPR pochodzące od znacznika SASL-5 i SASL-16 wbudowanych w błonę liposomową bez dodatku barwników. Pomiar prowadzono co 2,5⁰ w zakresie T = 0 – 45⁰C.

Następnie dokonano analizy sygnałów EPR pochodzących od znaczników SASL--5 i SASL-16 wbudowanych w błonę liposomową z barwnikami odpowiednio Ddx (co odpowiadało błonie przed reakcją deepoksydacji) i Dtx (błona po reakcji deepoksydacji).

Otrzymane wyniki wykorzystano do wykreślenia zależności wartości parametru S, świadczącego o stopniu uporządkowania błony, od temperatury (Rys.8.15.). Pozwala to określić wpływ dodanych barwników na dynamikę molekularną błon modelowych w obszarze hydrofilowym.

Rys. 8.15. Wykres zależności wartości parametru S od temperatury dla liposomów z wbudowanym znacznikiem SASL-5, przed i po reakcji deepoksydacji

Podobne pomiary przeprowadzono dla liposomów z wbudowanym znacznikiem SASL-16. Pomiar widma EPR prowadzono co 5⁰C w zakresie T = 0 – 45⁰C. Przeprowadzono po dwa pomiary dla liposomów z dodatkiem Ddx i Dtx.

Podobnie jak w przypadku liposomów z wbudowanym SASL-5, wykreślono zależność wartości parametru S od temperatury (Rys. 8.16.).

Rys. 8.16. Wykres zależności wartości parametru S od temperatury dla liposomów z wbudowanym znacznikiem SASL-16, przed i po reakcji deepoksydacji

Dyskusja i wnioski

Analizując rysunek 8.16. można zaobserwować, że dla liposomów z wbudowanym znacznikiem SASL-5 dodatek barwników Ddx i Dtx nie wpływa na dynamikę molekularną błon modelowych. Zastosowany znacznik informuje o stanie błony w obszarze hydrofilowym [37]. Oznacza to, że barwniki cyklu diadinoksantynowego nie mają wpływu na dynamikę tej części błony. Nie jest to dziwne, gdyż liczne oddziaływania hydrofilowych ugrupowań lipidów dwuwarstwy powinny być w tym obszarze błony na tyle silne by zapewnić jej stabilność w różnych środowiskach życia. Ten ważny, ze względu na kontakt ze środowiskiem polarnym, fragment błony nie powinien być wrażliwy na powstające na skutek światła zmiany składu barwnikowego [31].

Znacznik SASL-16 pozwala uzyskać informację odnośnie dynamiki błony w jej wnętrzu [37]. Łańcuchy węglowodorowe tworzące część hydrofobową błony są w ciągłym ruchu. Dopiero w niskiej temperaturze ich ruchy słabną na skutek zbliżenia się łańcuchów kwasów tłuszczowych [31]. Fakt, iż wraz ze wzrostem temperatury stopień uporządkowania błon liposomalnych zawierających Dtx wykazuje podobne wartości (Rys. 8.17.) świadczy o ich usztywnieniu.

Analizując zmianę stopnia uporządkowania dla liposomów zawierających Ddx (Rys. 8.17.) widoczny jest jego spadek wraz ze wzrostem temperatury. Świadczy to o tym, że Ddx wykazuje znacznie mniejsze właściwości usztywniające błonę niż Dtx. A właściwości Dtx w tym względzie wydają się być, w stosunku do innych przebadanych pod tym kątem karotenoidów, bardzo wyraźne [38].komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.