www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Porównanie aparatów fotosyntetycznych roślin wyższych i okrzemek » Skład lipidowy

Skład lipidowy

Na ogół błony tylakoidów okrzemek składają się z tych samych klas lipidów co rośliny wyższe i glony zielone, tzn. galaktolipidów (MGDG, DGDG), sulfolipidów (SQDG) i fosfolipidów (PG i PC). Pomimo tego samego składu, błony okrzemek różnią się od roślin wyższych ilością poszczególnych lipidów. Podczas gdy u roślin wyższych dominują MGDG i DGDG u okrzemek P. tricornutum, to który lipid przeważa zależy od intensywności światła. Przy świetle o niskim natężeniu zaobserwowano u nich, że zawartość MGDG przewyższa SQDG. Natomiast przy wysokiej intensywności światła zawartość SQDG jest wyższa niż MGDG [26]. W tabeli 4.3. zestawiono zawartości poszczególnych lipidów okrzemek (P. tricornutum), zielenic i roślin naczyniowych przy wysokiej (HL) i niskiej (LL) intensywności światła.

Całkowita zawartość lipidów naładowanych ujemnie u okrzemek dwukrotnie przekracza ich zawartość u roślin wyższych. Różnice między roślinami naczyniowymi i okrzemkami, związane z obecnością lipidów, wynikają także z występowania kwasów tłuszczowych w danych lipidach. MGDG i DGDG okrzemek posiadają dłuższe łańcuchy kwasów tłuszczowych, z ilością atomów węgla dochodzącą do 22 i liczbą wiązań podwójnych wynoszącą nawet 6 [3, 13, 28].

Tabela 4.3. Porównanie procentowej zawartości lipidów u okrzemek (P.tricornutum - Pt) (hodowanych przy wysokim HL i niskim LL natężeniu światła) i roślin naczyniowych (szpinak – So) oraz glonów zielonych (C. reinhardtii - Cr) (przedstawione wartości odpowiadają % zawartości poszczególnych lipidów w całkowitym składzie lipidowym błon tylakoidów) [26, 29]


Pt LL Pt HL Cr So
MGDG 37,3 ±11,7 20,4 ± 4,4 37,9 ± 6,6 44,6 ± 4,6
DGDG 16,9 ± 3,6 19,1 ± 4,5 20,5 ± 8,3 29,2 ± 3,7
SQDG 23,9 ± 4,3 34,7 ± 6,3 14,1 ± 8,1 10,6 ± 3,5
PG 6,7 ± 5,3 10,6 ± 3,6 8,0 ± 2,8 9,2 ± 0,4
PC 15,2 ± 2,3 14,6 ± 3,8 - 6,3 ± 1,3
PE - 0,6 ± 1,3 4,9 ± 4,0 -

Współczynnik przedstawiający stosunek lipidów obojętnych do ujemnie naładowanych u okrzemek jest niski i jego wartość mieści się w przedziale 1 – 2. U roślin naczyniowych i glonów zielonych wartość ta jest czterokrotnie wyższa [29].

Błony tylakoidów okrzemek zawierają znaczącą ilość fosfatydylocholiny (PC), która nie należy do klasy lipidów tylakoidowych roślin naczyniowych i uważana jest u nich jako forma zanieczyszczenia. PC reprezentuje lipid połączony z kompleksem zbierającym światło okrzemek. Jednak to MGDG pełni w nich istotniejszą funkcję, gdyż jako jedyny lipid pozostaje w postaci wysoko oczyszczonej w kompleksie antenowym zarówno przy świetle o wysokim jak i niskim natężeniu. Lipid ten tworzy osłonkę wokół FCP i spełnia wiele funkcji:

Ddx znacznie lepiej niż Vx rozpuszcza się w MGDG. Świadczy to o tym, że cząsteczki diadinoksantyny są lepiej przystosowane do kumulacji w MGDG w porównaniu z Vx. Uważa się, że wolne cząsteczki Dtx znajdujące się w osłonce FCP utworzonej przez MGDG działają jako przeciwutleniacze, chroniące przed szkodliwym działaniem reaktywnych form tlenu (ROS) [29].

Rola obecnego w mniejszych ilościach u okrzemek SQDG nie jest dokładnie poznana. Jednak udało się stwierdzić, że jego działanie jest przeciwne do MGDG i może hamować w znaczny sposób reakcję deepoksydacji Ddx oraz aktywność DDE. Rozpuszczalność Ddx w SQDG jest o wiele mniejsza, niż ma to miejsce w MGDG. Działanie hamujące SQDG jest widoczne już w małych stężeniach oraz w mieszaninie lipidów przypominającej skład lipidowy naturalnie żyjących okrzemek [29].komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.